Regulamin publikacji artykułów

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi publikowania artykułów w portalu internetowych PolskaBiz.pl, na rzecz Dostawcy treści (dalej: „Zamawiający”).
1.2. Usługa świadczona jest przez firmę Visomedia (dalej: „Usługodawca”).

2. Usługa i korzystanie z usługi

2.1. Świadczona usługa polega na publikacji artykułów eksperckich,  artykułów sponsorowanych („Artykuły”).
2.2. Usługa świadczona jest odpłatnie, na zasadach podanych w dalszych postanowieniach Regulaminu

3. Warunki świadczenia Usługi

3.1. Zamawiający zlecając publikację artykułu, przystępuje do programu partnerskiego. Wszystkie publikacje przez niego przysłane są traktowane jako publikacje partnera serwisu.
3.2. Usługodawca na swoich Portalach publikuje artykuły przesłane przez Zamawiających.
3.3. W przypadku przesłania artykułu przez Zamawiającego – zapewnia on, że należą do niego prawa majątkowe autorskie do tego artykułu, że artykuł jest unikalny i że nigdy nie był publikowany w mediach elektronicznych. W przypadku stwierdzenia, że artykuł nie jest unikalny, był publikowany w mediach elektronicznych lub, że Zamawiający nie posiada do niego majątkowych praw autorskich Usługodawca może natychmiast usunąć opublikowany artykuł z Portalu i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację.
3.4. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do przesłania faktury w formie elektronicznej.
3.5. Zamawiający nie może działać na szkodę Usługodawcy, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do opublikowanych artykułów. W przypadku stwierdzenia takich działań Usługodawca może natychmiast usunąć opublikowany artykuł z Portalu i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację.
3.6. Każdy publikowany artykuł zostanie oznaczony stopką:  np: „Artykuł opublikowany przez Partnera serwisu.” lub „Artykuł opublikowany przez Partnera serwisu.” , „Artykuł sponsorowany” – lub: Więcej informacji na temat zagadnień zawartych w artykule znajduje się na stronie :adres strony www autora”. Sposób oznaczenia jest ustalany przez Usługodawcę.

4. Artykuły

4.1. Artykuły to unikalne teksty opisujące produkt, usługę, wydarzenie, etc.
4.2. Artykuł może zawierać informacje reklamowe oraz aktywne linki do strony wskazanej przez Dostawcę.
4.3. Zamawiający za pomocą specjalnego formularza przesyła artykuł do akceptacji.
4.4. Warunkiem zamówienia publikacji artykułu jest pozytywna weryfikacja przez Usługodawcę.
4.5. Artykuł może posiadać w swojej treści jeden aktywny odnośnik do innej strony internetowej w postaci linka tekstowego, oraz jeden baner graficzny podlinkowany do innej strony internetowej.
4.6. Publikacja aktywnego linka do innej strony internetowej jest płatne (patrz cennik).
4.7. Prezentacja banera graficznego podlinkowanego do innej strony internetowej jest płatne (patrz cennik).
4.8. Usługodawca otrzymuje informację o zamówieniu drogą mailową i jest zobowiązany do publikacji artykułu do 4 dni od otrzymania informacji oraz zaksięgowania wpłaty.
4.9. W przypadku nietypowych wytycznych dotyczących momentu publikacji, naruszenia możliwych powodów odrzucenia artykułu przez Usługodawcę (np. nieakceptowalnych jakościowo, merytorycznie, tematycznie treści) oraz nietypowych życzeń po stronie Zamawiającego, Usługodawca ma prawo nie publikować artykułu lub żądać dodatkowej opłaty za wymagania Zamawiającego.
4.10. Po publikacji artykułu Usługodawca prześle link do publikacji na adres e-mail z jakiego otrzymał zamówienie. Usługodawca weryfikuje poprawność publikacji. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od powiadomienia o publikacji. Jeżeli to nie nastąpi uznaje się, że artykuł został poprawnie opublikowany. Wnoszenie poprawek, po uznaniu artykułu za poprawnie opublikowany, jest odpłatne.
4.11. W przypadku niepoprawnej publikacji artykułu przez Usługodawcę, Zamawiający podaje swoje uwagi, a Usługodawca poprawia publikację.
4.12. Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania publikacji artykułu przynajmniej przez okres jednego roku w niezmienionej treści.
4.13. Zobowiązanie Usługodawcy, o którym mowa w pkt. 5 nie dotyczy sytuacji:
a) Usługodawca zawiesił działalność portalu na którym miała miejsce publikacja
b) Usługodawca otrzymał filtr ręczny „Nienaturalne linki z twojej witryny” lub analogiczny dotyczący portalu na którym miała miejsce publikacja – wtedy Usługodawca może zmienić linki na nofollow lub usunąć publikację.
4.14. Usługodawca ma prawo do zmiany adresu URL, na którym został umieszczony artykuł w trakcie okresu publikacji.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej.
5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.