Na czym polega audyt prawny nieruchomości

0
527
Audyt prawny nieruchomości
Audyt prawny nieruchomościAudyt prawny nieruchomości jest to szczegółowa analiza stanu prawnego nieruchomości zlecana doradcom prawnym. Umożliwia identyfikację ryzyka związanego z konkretnym przedsięwzięciem oraz pozwala stwierdzić czy przekazane przez osobę zbywającą nieruchomość informacje mają odzwierciedlenie w stanie prawnym. Audyt powinien być dostosowany do konkretnej inwestycji. Raport zawierający audyt prawny nieruchomości nazywany jest z języka angielskiego raportem duediligence.

W pierwszym etapie powinno się zbadać księgę wieczystą prowadzoną dla danej nieruchomości lub zbiór dokumentów, jeśli księga wieczysta nie została jeszcze założona. Analiza treści księgi wieczystej powinna być prowadzona pod kątem praw związanych z nabywaną nieruchomością, a także praw obciążających tę nieruchomość. Prawa to przede wszystkim służebności ustanowione na rzecz właściciela nieruchomości.

Kolejnym działaniem powinna być analiza wzmianek o wnioskach do sądów. W szczególności wzmianek do sądów wieczystoksięgowego, które nie zostały jeszcze rozpatrzone. Dodatkowo raport duediligence musi zawierać rozdział analizujący hipoteki obciążające nieruchomość.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów stanowi podstawę określania stanu prawnego nieruchomości. Jeżeli w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne, konieczne może okazać się uzyskanie zgody na wyłączenie tych gruntów spod produkcji rolnej.

Audyt powinien zawierać także analizę kwestii administracyjnych przeprowadzoną na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. Plan decyduje o tym, czy nieruchomość może być przeznaczona pod konkretny cel. Jeżeli plan zagospodarowania nie istnieje należy przeanalizować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W sytuacji gdy istnieje decyzja o warunkach zabudowy, należy również poddać ją analizie Kiedy mamy do czynienia z nieruchomością zabudowaną czy obiekty zostały na niej zbudowane zgodnie z prawem. Warto przeanalizować ostateczne pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

Zabudowania znajdujące się na przedmiotowej działce mogą być objęte ochroną konserwatora zabytków. W sytuacji gdy budynki wpisane są do rejestru zabytków należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Audyt nieruchomości powinien analizować także, czy istnieje w danej sytuacji konieczność oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Ostatnim etapem audytu prawnego nieruchomości jest wyliczenie wszystkich rodzajów ryzyka związanych z nabyciem nieruchomości jakie zostały zidentyfikowane w trakcie analizy oraz rekomendowanie dalszego postepowania w związku z planami inwestycyjnymi.